Databeskyttelse

 

Databeskyttelseshenvisninger

Robert Bosch A/S (i det følgende “Bosch eller “Vi” eller “Os”) er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også “online-tilbud”) og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

 

Bosch respekterer din privatsfære

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

 

Ansvarlig

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er Robert Bosch A/S; undtagelser forklares i databeskyttelseshenvisningerne.

Vores kontaktdata er følgende:

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
E-mail: post@dk.bosch.com
Telefon: +45 44 89 89 89

 

Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

Behandlede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

  • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
  • Kontraktstamdata (kontraktforhold, produkt-/kontraktinteresse)

 

Principper

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

 

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi og de af os bemyndigede serviceudbydere behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:

  • Tilvejebringelse af dette online-tilbud

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

  • Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde
  • Egne og fremmede reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret

(Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

  • Varetagelse og forsvar af vores rettigheder

 

Logfiler

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler anvendes (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) også til analyseformål; se i den forbindelse afsnittet Webanalyse.

I logfilerne lagres især følgende informationer:

  • IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået
  • Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)
  • http-statuskode (f.eks. “forespørgsel vellykket” eller “ønsket fil ikke fundet”).

 

Børn

Dette online-tilbud henvender sig ikke til børn under 13 år.

 

Videregivelse af data

Videregivelse af data til andre ansvarlige

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder til retsgrundlagene finder du i afsnittet Behandlingsformål og retsgrundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.
Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol

 

Serviceudbydere (generelt)

Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

 

Varighed af lagring; opbevaringsfrister

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

 

Eksterne links

Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

 

Sikkerhed

Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.
Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

 

Brugernes rettigheder

Dine rettigheder som bruger er beskrevet detaljeret i dette afsnit. Du har bl.a. en ret til oplysning, til berigtigelse og til at gøre indsigelse mod direkte marketing samt en ret til at tilbagekalde dit samtykke.
Indsigelse mod direkte marketing:

Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål (“reklameindsigelse”). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag “berettiget interesse”:

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget “berettiget interesse”. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke:

Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf

For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt.

 

Informations- og oplysningsret

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

 

Berigtigelses- og sletningsret

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og – for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt – fuldstændiggør eller sletter dine data.
Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

 

Begrænsning af behandling

Du kan kræve af os – for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt – at vi begrænser behandlingen af dine data.

 

Indsigelse mod databehandling

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

 

Dataportabilitet

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller – for så vidt at det er teknisk gennemførligt – kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

 

Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os.

Dette er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændring af databeskyttelseshenvisningen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

 

Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet “Ansvarlig”.

For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser samt ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Hr. Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart TYSKLAND

eller

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

Udgave: 10.05.2018